KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verileriniz, işin görülmesi amaçlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede, sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın / yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, çalışma ve aday belirleme ile çalışanlar bakımından onlara ait bilgilerin belirlenmesi amaçlı olarak işlenmekte ve kaydedilmektedir.

Bu bilgiler yasaların gerektirdiği hallerde ve mevzuatın izin verdiği ölçüde resmi makamlara aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, iş amaçlı ve rızanıza dayalı olarak aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurt dışı iştirakleri, işbirliği yapılan program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı bankalar ve diğer 3.kişiler de dâhil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanabilecektir.

Kanun uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, Kanun’da sayılan istisnai haller saklı kalmak üzere Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

AÇIK RIZA METNİ

Sakarya Adalet Spor Kulübü tarafından bir örneği tarafıma teslim edilen ve açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin “Bilgilendirme ve Aydınlatma Metninin” tamamını okudum ve anladım. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Şirketiniz ve Şirketiniz adına şubeleriniz, aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, sadece işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketiniz, iştirakleriniz ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.